Oferta

Szanowni Państwo,

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne są regulowane ponad pięćdziesięcioma aktami normatywnymi. Niespełnienie warunków wymaganych przez te akty generuje ryzyka, które mogą mieć także wymiar finansowy.
Dlatego spółka Bezpieczne Planowanie Przestrzenne oferuje możliwości ubezpieczenia JST w zakresie ryzyk o następującym charakterze:

1. uniemożliwienia albo istotnego ograniczenia korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, spowodowane uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) (wywłaszczenie planistyczne, o którym mowa w art. 36 ust. 1 Upzp);

2. umniejszenia wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem albo zmianą mpzp (delikt planistyczny, o którym mowa w art. 36 ust. 3 Upzp);

3. nieuchwalenia planu miejscowego (legislacyjne zaniechanie, w związku z art. 14 ust. 7 Upzp i w związku z przepisami odrębnymi);

4. szkody wywołanej stwierdzeniem nieważności planu miejscowego (popełnione przez gminę legislacyjne bezprawie, o którym mowa w art. 28 ust. 1 Upzp oraz w art. 91 ust. 1 Usg);

5. szkody wywołanej orzeczeniem, że plan miejscowy został uchwalony z naruszeniem prawa bez stwierdzania jego nieważności (popełnione przez gminę legislacyjne bezprawie, nie skutkujące stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie mpzp, o czym stanowi art. 91 ust. 4 Usg);

6. uniemożliwienia korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem z powodu wydania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (wywłaszczenie lokalizacyjne dokonane wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, o czym stanowi art. 63 ust. 3 Upzp);

7. umniejszenia wartości nieruchomości spowodowanego wydaniem ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (delikt lokalizacyjny spowodowany wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, o czym art. 63 ust. 3 Upzp);

8. uniemożliwienia korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem z powodu wydania ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (wywłaszczenie lokalizacyjne spowodowane wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o czym stanowi art. 58 ust. 2 Upzp);

9. umniejszenia wartości nieruchomości spowodowanego wydaniem ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (delikt lokalizacyjny spowodowany wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o czym stanowi art. 58 ust. 2 Upzp);

10. bezprawnej odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy;

11. bezprawnej odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

12. niespełnienie zasad i warunków sytuowania na terenie JST obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, co podlega regulacji na podstawie art. 37a Upzp.

13. szkody majątkowe poniesione przez osoby trzecie wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

a) ustanowienie przez radę gminy Parku kulturowego (art. 7 pkt 1 OchronaZabytU),

b) z wpisania do rejestru zabytków (art. 7 pkt 3 OchronaZabytU),

14. szkody majątkowe poniesione przez osoby trzecie wynikające z tzw. szczególnych form ochrony przyrody (wynikających z art 44 ust. 1 OchronaPrzyrodyU) tj. ustanowienia przez radę gminy:

a) pomnika przyrody,

b) użytku ekologicznego,

c) stanowiska dokumentacyjnego,

d) obszaru chronionego krajobrazu,

e) ze stref ochronnych ujęć wody oraz obszaru ochronnego zbiorników wód (art. 51 PrWod).

 

Oferta dedykowana jest Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które realizują zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Projekt umowy podlega ochronie prawno-autorskiej przysługującej spółce Bezpieczne Planowanie Przestrzenne sp. z o.o.